WETTELIJKE VOORWAARDEN

 

In overeenstemming met artikel 10 van de Wet 34/2002, van 1 juli, van diensten van de maatschappij van informatie en elektronische handel (LSSI-CE), informeren wij de gebruiker over de volgende informatie:

Maatschappelijke benaming: SMART ENERGIE TECHNICS, S.L.

Commerciële benaming: ECO SOLAR TECHNICS

CIF: B42649897

Maatschappelijke zetel: Polígono Industrial las Maromas - Calle Irlanda, 4 (03160) Almoradí (Alicante)

E-mail adres: admin@ecosolartechnics.com

Website: www.ecosolartechnics.com

 

  1. WETTELIJKE INFORMATIE

Welkom op de website van ECO SOLAR TECHNICS.  Deze werd ontworpen met als doel algemene informatie met betrekking tot de activiteit en aangeboden diensten te verstrekken. De algemene voorwaarden die worden toegepast gedurende het surfen op deze website, zijn verzameld in de sectie "Algemene Gebruiksvoorwaarden" van dit document, conform met de huidige regelgeving. We herinneren er u aan dat de verantwoordelijke deze voorwaarden op elk moment unilateraal mag wijzigen.  Daarom is het aangeraden deze geregeld te raadplegen zodat u correct geïnformeerd bent over de mogelijke wijzigingen.

 

De aanbieder, verantwoordelijke voor de website, biedt dit document aan ten behoeve van de Gebruiker.  Zodoende is hij van plan te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, vastgelegd in de Wet 34/2002, m.b.t. diensten van de informatiemaatschappij en E-Commerce (LSSI-CE), en om alle gebruikers van deze website te informeren over de gebruiksvoorwaarden van deze website.

De toegang tot deze webpagina is gratis, met uitzondering van de kosten gerelateerd tot de connectie tot het net of de telecommunicatiemiddelen verstrekt door de leverancier van de gebruiker.  Door te surfen op deze website, wordt u Gebruiker.  Dit houdt in dat u alle voorwaarden vermeld in deze Wettelijke Informatie aanvaardt.

Om te garanderen dat uw surfgedrag beantwoordt aan de transparantie-, duidelijkheids- en eenvoudige criteria, informeren we de gebruiker dat enige twijfel, suggestie of vraag over deze Wettelijke Informatie doorgestuurd en behandeld zal worden via bovenstaand e-mail adres.

 

  1. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

2.1 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE GEBRUIKER

De Gebruiker stemt toe met de diensten en de inhoud van deze website, zoals omschreven in de wet en in deze algemene gebruiksvoorwaarden, alsook met de overige voorwaarden, regulaties en instructies die kunnen voortvloeien uit het naleven van deze Wettelijke Informatie.

 

De gebruiker zal zich ten overstaan van ECO SOLAR TECHNICS of derden verantwoorden voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichting.

 

Het is uitdrukkelijk verboden de website te gebruiken voor doeleinden die schade toebrengen aan de goederen of belangen van de verantwoordelijke of van derden of die op enigerlei wijze de netten, servers en andere computerapparatuur (hardware) overbelasten, beschadigen of onbruikbaar maken, evenals andere producten of computerprogramma's (software).

2.2 UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

ECO SOLAR TECHNICS kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch garandeert het dat de toegang tot deze website foutloos is of onderbroken kan worden door eventuele programmeerfouten of overmacht.

 

De titelhouder neemt redelijkerwijs geschikte veiligheidsmaatregelen om het bestaan van virussen op te sporen. Aangezien de veiligheidsmaatregelen van de computersystemen echter niet volledig betrouwbaar zijn, kunnen wij de afwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen kunnen veroorzaken in uw computer (software en hardware) of in de elektronische bestanden en mappen die zijn opgeslagen op uw computer, niet garanderen.

 

ECO SOLAR TECHNICS kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortvloeien uit de toegang tot en het gebruik van de website, noch voor schade die de gebruiker lijdt door een ongepast gebruik van de website of de inhoud ervan. In het bijzonder is hij op geen enkele manier aansprakelijk voor crashes, onderbrekingen, fouten of defecten in de communicatie of voor computerschade die de gebruiker kan ondervinden door de toegang tot de inhoud van deze website.

 

  1. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De informatie over de behandeling van uw persoonlijke gegevens is gedetailleerd in het  |Privacy beleid|

 

  1. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE RECHTEN

De volledige inhoud van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de teksten, foto's, grafieken, pictogrammen, technologie, software, links en andere audiovisuele of gesproken inhoud, en het grafische ontwerp en de lettercodes (vanaf nu de "inhoud") zijn intellectuele eigendom van ECO SOLAR TECHNICS en geen van de exploitatierechten van deze inhoud kan worden opgevat als afgestaan aan de gebruiker buiten wat strikt noodzakelijk is voor het juiste gebruik van de website. Evenzo zijn alle merken, handelsnamen, handelsmerken en onderscheidende tekens eigendom van ECO SOLAR TECHNICS en zij zullen niet worden gekopieerd of gebruikt door de gebruiker tenzij er een specifieke toestemming is ondertekend door de eigenaar.

 

De gebruiker stemt ermee in de inhoud niet te kopiëren, te reproduceren, te distribueren, ter beschikking te stellen of op enige andere wijze openbaar te maken, noch te transformeren of te wijzigen, tenzij in de gevallen waarin de wet dit toestaat of wanneer ECO SOLAR TECHNICS of, in voorkomend geval, degene die de exploitatierechten bezit, hier specifiek mee instemt. De toegang tot de website impliceert in geen geval enige vorm van verzaking, overdracht, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt vastgesteld.

 

De gebruiker moet zich onthouden om de inhoud die kan worden beschouwd als software of database te reproduceren of kopiëren voor privégebruik, volgens de huidige regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom.  Tevens zal hij zich onthouden om dit openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden wanneer deze handelingen noodzakelijkerwijs het kopiëren door de gebruiker of een derde persoon impliceren.

 

 

  1. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De toepasselijke wetgeving in geval van geschillen of conflicten over de interpretatie van de bepalingen en voorwaarden van deze website, en van elke andere kwestie met betrekking tot de hier aangeboden diensten, is de Spaanse wet.

 

Elke controverse of juridisch geschil dat kan optreden tussen de gebruiker en het bedrijf als gevolg van het gebruik van deze website is onderworpen aan de gerechtelijke middelen in de overeenkomstige rechtbanken en tribunalen, volgens de bevoegdheidsregels wettelijk vastgelegd in de Wet 1/2000, van 7 januari, van Burgerlijke Rechtsvordering.